Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo, hierna te noemen Harmonie Venlo, met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Harmonie Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Harmonie Venlo bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Harmonie Venlo worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Harmonie Venlo. Harmonie Venlo geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Harmonie Venlo garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

Privacy Policy

Harmonie Venlo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Harmonie Venlo verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Verordening (EU) 2016/679 De persoonsgegevens die door u aan Harmonie Venlo worden verstrekt via de website van Harmonie Venlo of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Harmonie Venlo, neem dan contact met ons op via het secretariaat.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Harmonie Venlo en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonie Venlo niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Harmonie Venlo. Harmonie Venlo zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Harmonie Venlo slecht verdraagt met de naam en reputatie van Harmonie Venlo, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.


Use of cookies
Harmonie Venlo maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Harmonie Venlo gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Harmonie Venlo wordt verminderd, dan wel dat de website van Harmonie Venlo geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. Alle rechten voorbehouden.

Financiële informatie
Toegang tot financiële informatie is beperkt tot de penningmeester en de voorzitter van de vereniging. De overige leden van Harmonie Venlo hebben op geen enkele wijze toegang tot de financiële gegevens van onze donateurs/vrienden/leden.


Datalek

Onderstaand een schematische voorstelling voor instructiedoeleinden van de melding op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen heeft over dit privacyreglement of als u alsnog uw vrijwillig verstrekte contactgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de Harmonie Venlo.

 

Venlo, 23 mei 2018

Het Bestuur